שלבי התהליך

[:en]

Stages of the project Project Milestones

.

feasibility study

feasibility study

A feasibility study is carried out on the site and includes tests, preparations are necessary, installed capacity assessment, simulation and detailed design of the system.
Licensing issuing

Licensing issuing

Licensing issuing a permit local committee (if required) and the opening of an invitation to the electric company to enter the regulation.
Preliminary survey IEC

Preliminary survey IEC

Preliminary survey IEC conducts technical survey site for instructions and setting a schedule for the project.
 Installation raising

Installation raising

Installation raising the roof construction anchoring equipment, train panels, electrical wiring binding signage installation and set-top box.
Final Review

Final Review

Final Review aligned with the electric company, including obtaining approval from the Energy Department, was appointed to the manufacture and installation of the system to a network connection

At the end of the project will be delivered a bag containing technical and customer maintenance instructions

 

Before signing the agreement with the customer is required to obtain the following:

  • 4 form the intended structure.
  • Others in Foao and biases, if available.
  • Roof Plan (Grmoska) is approved and the current structure.
  • Connecting IEC standards (last cabinet reviewed, and carrying defenses).

Note: in some cases be necessary to increase the wow replacing the main circuit breaker feeding the cable cut to the fuse box filler.

[:he]

שלבי הפרויקט Project Milestones

ביקורת סופית

ביקורת סופית

מתואם עם חברת החשמל, כולל קבלת אישור ממשרד האנרגיה, התקנת מונה יצור וחיבור המערכת לרשת.
התקנה

התקנה

עיגון הקונסטרוקציה לגג , הרכבת הפנלים, חיווט הכבילה החשמלית התקנת הממיר ושילוט.
סקר מקדים

סקר מקדים

ע"י חברת החשמל שמבצעת סקר טכני באתר, קבלת הנחיות וקביעת לו"ז לפרויקט.
רישוי והכנת תוכניות

רישוי והכנת תוכניות

מהועדה המקומית (במידה וידרש) ופתיחת הזמנה בחברת החשמל לכניסה להסדרה.
סקר היתכנות

סקר היתכנות

המבוצע באתר וכולל בדיקות, הכנות נדרשות, הערכת ההספק שיותקן, הדמיה ותכנון מפורט של המערכת.

בסיום הפרוייקט ימסר תיק המכיל חומר טכני והוראות אחזקה ללקוח! 

לפני חתימה על ההסכם עם הלקוח נדרש לקבל את המסמכים הבאים:

  • טופס 4 למבנה המיועד (ניתן גם ללא טופס 4 אך מחייב הצהרת עו"ד)

  • היתר למערכת פואו וולטיות במידה וקיים.

  • תוכנית גג (גרמושקה) מאושרת ועדכנית של המבנה.
  • חיבור תקני לחח"י (ארון שעבר ביקורת, וקיום הגנות).

*הערה: במקרים מסויימים דרושה הגדלה של המפסק הראשי ואו הגדלת חתך הכבל הזנה מהארון חשמל עד לפילר…

[:]